Serviceavtal

Förbättra, förlänga och förebygga

Förutom nedanstående punkter & anpassad servicenivå ansvara för att er säkerhetsanläggning sköts på bästa sätt med syfte att säkra klimat, förbättra miljön, förlänga livslängd, förebygga akutkritiska reparationer men även säkerställa trygghet för er verksamhet/personal samt allmänhet.

Bas

Upplands Stängsel Nivå Bas ger er ett långsiktigt och fördelaktigt samarbete med oss men även möjlighet att optimera och förutse framtida underhållskostnader samt säkerställa den ursprungliga funktionen på er säkerhetsanläggning. I serviceavtalet ingår planerad anläggningskontroll,service, och underhåll som utförs av lokala kompetenta servicetekniker.

Med ett Bas avtal och regelbundna inspektioner kommer kritiska tillstånd identifieras redan innan det leder till ett driftstopp och utgör att servicearbete kan planeras in i samråd med er. Samtidigt med den årliga anläggningskontrollen provar vi din anläggnings funktionalitet samt identifierar behov av underhåll, förändringar i verksamheten och dess omgivning som har påverkan på er anläggning. Utifrån dessa analyser utför vi sedan åtgärder, reparationer där servicearbeten, resor, komponenter, reservdelar och eventuell handhavandeutbildning regleras enligt gällande prislista & avtal

Premium

Upplands Stängsel Premium är vårt mest omfattande serviceavtal där vi tar ansvar för er säkerhetsanläggning. I serviceavtalet ingår anläggningskontroll,material, service, och underhåll som utförs av kunskapsorienterade tekniker, till en fast månadskostnad. Med ett premiumavtal så kan du känna dig trygg och fokusera på just din verksamhet.

Med ett Premium avtaloch regelbundna inspektioner kommer kritiska tillstånd identifieras redan innan det leder till ett driftstopp och utgör att servicearbete kan planeras in i samråd med er. Samtidigt med den årliga anläggningskontrollen provar vi din anläggnings funktionalitet samt identifierar behov av underhåll, förändringar i verksamheten och dess omgivningsom har påverkan på er anläggning. Utifrån dessa analyser utför vi sedan åtgärder, reparationer där servicearbeten, resor, komponenter, reservdelar och eventuell handhavandeutbildning ingår i Premium.

Tilläggstjänster

Med Service Premium eller Service Bas kan du bland annat välja att lägga till ytterligare tillval:

BFS2011:12 – Besiktning av motordrivna grindar, portar.

Reglerna omfattar motordrivna portar, dörrar, galler, grindar och liknande anordningar som är avsedda för passage av personer. Det kan till exempel handla om garageportar, rullgaller och rörliga väggar i gymnastiksalar.

I Boverkets regler finns information om hur besiktning ska utföras och hur ofta den ska göras. Du som ägare av den motoriserade grinden är ansvarig för att en anordning är besiktad.

Besiktning kan endast utföras av den som äger eller är ansvarig för porten,ska se till att den senast utfärdade besiktningsskylten är fastsatt på en väl synlig plats på anordningen. På skylten ska det bland annat stå vem som utfört besiktningen samt när nästa kontroll ska utföras.

Låt oss ta hand om detta via våra ackrediterade partner firmor.

Snöröjning – Är det halt utanför din fastighet?

Enligt grundregeln så är det fastighetsägaren som ansvarar för snöröjning och halkbekämpning. Om någon halkar och skadar sig kan fastighetsvärden bli skyldig att betala skadestånd. Och när det gäller snöröjning på taket är regeln lika tydlig: Fastighetsägaren är skyldig att se till att snö och istappar inte faller ner från taken. För uppdragen använder vi en modern maskinpark vilket tillsammans med vår erfarenhet gör att vi har få begränsningar i vad vi kan erbjuda.

Vi kan även hjälpa dig med sopning och sandning– kontakta oss redan idag så diskuterar vi era behov.

Varför välja "SUA" avtal​?

Vegetationsröjning

Behöver du någon som kan hjälpa dig med att röja buskar, sly eller grästrimning längs elstängsellarmets staketlinje.

Eller har ni problem med oönskade larm
på ert elstängsellarm.

I så fall kan vi på Heda Skandinavien med hjälp av förebyggande vegetationsröjning säkerställa en stabilare funktion på just ert områdesskydd.
Vi har en varierad maskinpark och genuin erfarenhet sedan många år tillbaka och där vi som arbetsgivare men även våra medarbetare aktsamt följer arbetsmiljöverkets fastställda krav och föreskrifter kring aktuellt utförande.

Vad finns det för risker med att inte ha serviceavtal?

– Fungerar verksamheten i väntan på service

– Finns det acceptans för orimliga stilleståndskostnader

– Klarar man verksamhetens kvalitets & arbetsmiljökrav samt lagstiftning vid okontrollerat underhåll

– Avstå trygghetsfaktorn kring vad ett bristande underhåll innebär för er säkerhetsanläggning

Kontakta oss

Upplands Stängsel ingår i Heda Skandinavien med nio försäljningskontor i Sverige och är den ledande entreprenören inom områdessäkerhet.

Våra anställda är vårt företag. Genom lyhördhet och mångsidig erfarenhet kring höga kravställningar besitter våra medarbetare och kundorienterade organisation en unik expertis inom områdessäkerhet.

Förutom viljan till ständiga förbättringar och följsamhet kring våra kvalitetssystem samt certifieringar och kundens olika kravställningar, värnar vi även om vårt kontinuerliga arbete kring er som kund men också våra olika leverantörer vilket möjliggör konkurrenskraftiga materialpriser samt uppdragsanpassade lösningar.

Vi fokuserar alltid på nöjda kunder, rätt produkt, utförande, kvalité, effektivitet & hållbarhet inom alla led.

Utförandebeskrivning- kontroll

Grind & bom

 • Mekanik, grindblad, anslag.
 • Smörjning av rörliga delar.
 • Styrrullar.
 • Drivenhet.
 • Motorfästen.
 • Motorarmar och länkarmar.
 • Växelhus.
 • El slutbleck/grindhållarmagnet.
 • Frikopplingsanordning.
 • Justering av transmission.
 • Justering av gränslägen.
 • Efterdragning av bultförband.
 • Fotoceller.
 • Induktiva slingor.
 • Hjul och hjulvaggor.
 • C-skena.
 • Säkerhetsfunktioner.
 • Genomgång av protokoll.
 • Noterade förbättringsåtgärder

Inbrottslarm

 • Material är installerat enligt anvisningar.
 • Åverkan inte är gjord på installationen.
 • Strömförsörjningsutrustning, batterier.
 • Anläggning uppfyller angivna uppgifter.
 • Projektering-installation enligt gäll. regler
 • Provlarm av anläggning.
 • Detektorers funktion
 • Larmöverföring fungerar till larmcentral.
 • Anläggningsskötare finns.
 • Handhavande utbildning.
 • Skötsel underhållsföreskrifter finns
 • Justera tid & datum
 • Att journal har förts
 • Larmdekaler/skyltar
 • Firmware uppgradering*

CCTV

 • Material är installerat enligt anvisningar
 • Åverkan inte är gjord på installationen
 • Funktionskontroll av kameror, högtalare
 • Funktionskontroll av switchar
 • Funktionskontroll av IR armatur/er
 • Funktionskontroll av programvara-licenser
 • Rengöring av lins-kamerahus
 • Kontroll av eventuella styrningar
 • Genomgång och optimering av bildmaterialet lagrat på lokal server
 • Kundgenomgång om behov, syfte/funktion
 • Genomgång av eventuell analys
 • Allmän upplysning
 • Uppgradering av programvara (förutsatt särskilt tillägg finns tecknat)

Elstängsellarm

 • Elstängselaggregat.
 • Okulär rond längs staketlinje
 • Byglar/switchar är korrekta
 • Sabotagelarm skåpdörrar
 • Skyltning
 • Energimätning (Joule)
 • HV-slingans resistans HV-slingans resistans mot jord
 • LV-slingans resistansLV-slingans resistans mot jord
 • Nätspänningsmatning
 • Laddningsspänning HVLaddningsspänningen
 •  LVLågvoltsvärde
 • Högvoltsvärde
 • Backup batterier märkta

Passersystem

 • Material är installerat enligt anvisningar
 • Åverkan inte är gjord på installationen
 • Programvara och eventuella licenser
 • Kortläsare eller annan typ av läsare
 • Öppnaknappar eller annan typ Indikeringar, knappsats
 • Väderskydd
 • Rengöring av läsare
 • Kontroll av strömförsörjning och batterier
 • Generella inställningar i konfiguration.Översyn av elektromekanisk låsning
 • Funktionskontroll av dörr/dörrstängare
 • Smörjning av tryckesregel och låsregelJusteringar av dörr för korrekt dörrgångJustera tid & datum i programvara
 • Uppgradering av programvara (förutsatt särskilt tillägg finns tecknat)
 • Notis: Ovanstående punkter omfattar ävenintegrerade system
 

Brandlarm

 • Material är installerat enligt anvisningar
 • Åverkan inte är gjord på installationen
 • Kontroll av batterier & strömförsörjning
 • Prov av centralutrustningens indikeringar och funktioner enligt skötselinstruktioner
 • Något väsentligt är avstängt och isf varför.
 • Att kontrolljournal och att journal har förts.
 • Larmöverföringsprov
 • Prov av detektorer. En (1) detektor per sektion och samtliga sektioner
 • Om möjligt, prov av anläggningens larm don, styrningar samt dörrhållarmagneter. Smutsighetsgrad på detektorer
 • Byte av detektorer (om/eller uppgjort avtal och plan finns).
 • Kontroll att anläggningen och detektorer fungerar på avsett vis genom provlarm
 • Anläggningsskötare finns och att vederbörande är förtrogen med anläggningen
 • Att skötsel och underhållsföreskrifter finns
 • Tid & datum
 

ASI Connect

 • Grind-Bom öppen/stängd
 • Klämskyddspåverkan
 • Fotocellspåverkan
 • Fordons detektor påverkan
 • Antal öppningar
 • Strömförsörjning, avbrott
 • Externa styrningar
 • Öppen dörr styrskåp

Vill du ha en offert?

Ring oss idag: 08-24 71 15

Olika typer av kunder

Bland våra kunder återfinns allt från kommuner, byggföretag, privatpersoner, flygplatser och förskolor. Hos oss är alla välkomna och inget jobb är för stort eller för litet. Se och läs gärna mer på sidan Referenser där vi kontinuerligt visar pågående och avslutade uppdrag.

Brett sortiment

Vi har ett brett sortiment av stängsel och grindar för olika ändamål. Här finns klassiskt flätverksstängsel, områdesskydd med larm, grindar med och utan automatik, rotationsgrindar, vägbommar med mera.

Våra skickliga montörer

Våra montörer utbildas kontinuerligt och vi lägger stor fokus vid att hålla en mycket bra pris- och service nivå, samt att alltid se till att hålla hög kvalité och snabb leveranstid på våra produkter.

Kontakta oss

Kontakta någon av våra företagssäljare om du har frågor eller funderingar – eller om ni vill ha en offert.